top of page

Naša filozofia

Naša filozofia sa zakladá na poznaní, že človek si najviac zapamätá to, čo sám urobí a čo priamo zažije „na vlastnej koži“. Samotný zážitok predstavuje pre každého emocionálne nabitú informáciu, ktorá ho prehlbuje, pokiaľ ju dokáže svojím myslením pochopiť. Informácia spätá so silným pozitívnym nábojom zostáva takto dlhodobo uchovaná a je ľahko použiteľná. Využívame preto zážitok a vlastnú skúsenosť ako nástroj marketingu a propagácie produktov klienta a ako prostriedok vzdelávania a rozvoja ľudského potenciálu.

V súčasnom prostredí presýtenom zmyslovými podnetmi, musí byť každý nástroj marketingu, pokiaľ má byť účinný, spätý s intenzívnym pocitom, ktorý pramení z mimoriadneho zážitku. Z rovnakého dôvodu predstavuje metóda výchovy zážitkom účinný spôsob výchovného pôsobenia.

Program vzdelávania prostredníctvom zážitku uvoľňuje myseľ od každodenných problémov a odovzdáva výchovnú informáciu v pozitívne naladenom prostredí. Cieľom programu je smerovať účastníkov k vlastnej prirodzenosti, pomáha pochopiť vlastné schopnosti a uľahčuje zbaviť sa prípadného strachu z vonkajšieho prostredia silne atakujúceho zmysly. Prirodzeným prejavom človek obohatí seba aj svoje okolie, má možnosť pochopiť svoje presvedčenie a vlastné predstavy, naučí sa prijímať konštruktívnu spätnú väzbu a môže ju ľahko aplikovať.

Quinta Essentia je slovné spojenie vyjadrujúce podstatu nejakého deju, či javu, podstatu určitého zámeru či problému. V preklade znamená Quinta Essentia piaty element, teda niečo éterické, jadro, hĺbku, podstatu. Zámerom spoločnosti Quinta Essentia je prispieť svojimi službami k hľadaniu podstaty problémov, k ich pochopeniu, a tak k ich úspešnému riešeniu.

Integrálnou súčasťou každej našej akcie je nezabudnuteľný zážitok, zábava a pretrvávajúci dobrý pocit.

Prínos pre jednotlivca

Prínos pre tím

Prínos pre firmu

 • Osobný rozvoj a motivácia

 • Rozvoj efektívnej verbálnej komunikácie

 • Tréning tvorivosti

 • Posilnenie vytrvalosti a zodpovednosti

 • Podpora empatie a preciťovania

 • Základy neverbálnej komunikácie

 • Priestor na prejavenie sa a sebapoznanie

 • Zábava a relax

 • Posilnenie tímovej práce

 • Vytváranie dobrých pracovných vzťahov

 • Rozvíjanie skupinovej dynamiky

 • Zvyšovanie produktivity tímu

 • Tréning riešenia krízových situácií

 • Prehĺbenie schopnosti spolupráce

 • Zvýšenie efektivity práce a predaja produktu

 • Stotožnenie sa zamestnancov s cieľmi firmy

 • Budovanie lojality a motivácie ľudského potenciálu

 • Zvýšenie známosti značky a propagácie produktu

 • Posilnenie firemnej kultúry

bottom of page