top of page

Ochrana osobných údajov

​​SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutím údajov pre informačný systém spoločnosti Quinta Essentia, s.r.o., súhlasíte so zasielaním informácií e-mailom. Účelom zasielania informácií je komunikácia medzi agentúrou Quinta Essentia a jej klientmi či partnermi. Obsahom komunikácie je zasielanie obchodných ponúk, návrhov firemných akcií, cenových ponúk, rozpočtov eventov, aktuálnych informácií o pripravovaných podujatiach, novinkách agentúry a zasielanie marketingových i reklamných informácií agentúry.

Účel súhlasu: zasielanie informačných e-mailov o podujatiach organizovaných prevádzkovateľom a marketingových newslettrov o ponukách prevádzkovateľa.

 

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, spoločnosť v ktorej osoba pracuje, alebo ktorú zastupuje, e-mail, telefónny kontakt, pokiaľ je uvedený a obrazový i zvukový záznam účastníkov podujatí.

Doba platnosti súhlasu: 5 rokov od poslednej komunikácie.

 

Súhlas sa udeľuje na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre spoločnosť Quinta Essentia, s.r.o., IČO: 35 797 215, Fadruszova 11, Bratislava 841 05 a jej sprostredkovateľom (napr. účtovník a pod.).

 

V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť na office@quintaessentia.sk, žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno a priezvisko a e-mail evidovaný v informačnom systéme prevádzkovateľa.

OBOZNÁMENIE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Quinta Essentia, s.r.o., IČO: 35 797 215, Fadruszova 11, Bratislava 841 05 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

B. Účel spracovania osobných údajov:
Spracovanie údajov potrených pre prípravu obchodných ponúk a realizáciu firemných akcií (ďalej len „podujatí“), vytvorenie užívateľského konta na stránke www.quintaessentia.sk, zasielanie informácií pred, počas a po podujatí.

C. Zoznam osobných údajov:
meno a priezvisko, spoločnosť, v ktorej osoba pracuje, alebo ktorú zastupuje, e-mail, telefónny kontakt, pokiaľ je uvedený a obrazový i zvukový záznam účastníkov podujatí.

D. Doplňujúce informácie:

 • Preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje na základe záznamu o poučení oprávnenej osoby.

 • Súhlas dotknutej osoby.

 • Poskytnutie osobných údajov na základe zmluvy sprostredkovateľom Prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracovávaných osobných údajov.

 • Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v tomto poverení.

 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

 • Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracováva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracovávania osobných údajov.

E. Poučenie o právach dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať
  - potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracovávané
  - informácie o spracovávaní osobných údajov v informačnom systéme
  - presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracovávanie
  - zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania
  - opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania
  - likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracovávania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona
  - blokovanie a vymazanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

   

 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:
  - spracovávaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracovávané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu
  - využívaniu alebo poskytnutiu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

   

 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať.
   

 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracovávania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracovávania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa zákona č. 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
   

 • Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  - písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú
  - osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe
  - u sprostredkovateľa, ten je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

   

 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
   

 • Žiadosť dotknutej osoby vybaví Prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

V Bratislave, dňa 25.5.2018

bottom of page